Adresas: 
Trakų g. 6, Elektrėnai
Tel.: 528-36422
Fax.: 528-36324

Internetinė svetainė: 
http://www.ziogelis.mir.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Pradinė mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Elektrėnų sav.
Ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Parenkant ugdymo priemones naudojamasi priešmokyklinio ugdymo priemonių skirtu aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Priešmokyklinio ugdymo (-si) standartą. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiką individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės savitumą ir individualius vaiko poreikius. Į ugdymą yra integruojamos prevencinės programos.

 

Įstaigoje veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Kregždučių“ ir „Nykštukų“. Kiekvienoje grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, turintis aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą bei įgijęs ikimokyklinio ugdymo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs specialų priešmokyklinio ugdymo kursą kvalifikaciniuose seminaruose. Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

 

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo pedagogų parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo ekspertų komisijos rekomenduotomis ikimokyklinio ugdymo programomis: „Ikimokyklinio ugdymo gairėmis“, „Ankstyvo ugdymo vadovu“, vaikų darželio programa „Vėrinėlis“. Ugdymas organizuojamas kompleksinio ugdymo sistema, laisvai renkantis ugdymo turinio realizavimo formas ir būdus. Grupėse įrengti veiklos kampeliai — centrai nuolat papildomi naujomis priemonėmis. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas yra žaidimas. Žaisdamas vaikas realizuoja visus svarbiausius savo poreikius: pažintinius, bendravimo, judėjimo.

 

Siekiant individualizuoti ugdymą visiems lavinamųjų klasių mokiniams sudaromi individualūs ugdymo planai.

 

Specialiojo ugdymo programa vykdoma pagal Bendrųjų ugdymo planų specialiojo pradinio, specialiojo pagrindinio ugdymo ir lavinamųjų klasių mokinių darbinio ugdymo programas. Specialusis ugdymas vykdomas remiantis specialiosios mokyklos programa, skirta vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo vaikams.

 

Priešmokyklinio amžiaus grupių pedagogės 2009 m. dalyvavo ir vykdė tarptautinę programą „Zipio draugai“, integravo programą „Įveikime kartu“ į ugdymo (-si) procesą. Buvo vykdomi vaikų – pedagogo projektai: „Gamta – mūsų namai“, „Čirkšt virėjas patarėjas“. Šių projektų dėka vaikai įgijo socialinių žinių ir įgūdžių, kurių prireiks gyvenime bendraujant, bendradarbiaujant, sprendžiant iškilusias problemas, atsirado pasitikėjimas savimi. Visus metus vyko bendradarbiavimas su pradine mokykla. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus pedagogės ir lavinamųjų klasių pedagogės aktyviai bendradarbiavo su miesto viešąją biblioteka. Vyko susitikimai su bibliotekos darbuotojomis, vyr. auklėtojos R. Lukoševičienės ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo knygos dienos šventėje su programėle, pristatė savo kūrybos knygeles.

 

Lavinamųjų klasių pedagogės didžiausią dėmesį skyrė vaikų savarankiškumo ugdymui. Mokytojų metodinės grupės posėdžiuose dalijosi gerąja darbo patirtimi, parengė pranešimus: „Buitinių gebėjimų ugdymas didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų“, „Didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų ugdymas per dailę“, vykdė projektus: „Mes vėl bibliotekoje“, „Ganau, ganau aveles“, „Širdies dalelė man esi – Tu, Lietuva brangi“, vedė atviras veiklas, sėkmingai vykdė prevencinę programą „Kas sveika ir kas žalinga sveikatai“.